HUISREGELS

Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels van de evenementenlocatie en de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, in ieder geval als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te verwijderen.

  • Bezoekers t/m 15 jaar worden geadviseerd om te worden begeleid door een volwassene.
  • Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de Drank- en Horeca Wetgeving, waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken. De organisatie behoudt het recht voor om geen alcohol te schenken aan een klant die wel oud genoeg is om alcohol te kopen, maar samen komt met vrienden die nog geen 18 zijn terwijl duidelijk is dat de alcohol ook voor hen bedoeld is.
  • Bij betreding van het evenement zal de bezoeker worden gefouilleerd. De bezoeker die weigert zich te laten fouilleren kan de toegang tot het evenement worden geweigerd.
  • Digitale camera’s en telefoons met camera mogen mee naar de evenementenlocatie, videocamera’s/camcorders en andere (geluids-)opname-apparatuur zijn niet toegestaan.
  • Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.
  • Voorts zijn de volgende zaken niet toegestaan op de evenementenlocatie: etenswaren, glaswerk, plastic flessen (0,5 liter flesjes zonder dop mogen wel), bidons, blik, camelbaks, huisdieren,(klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objec- ten, paraplu’s en parasols, selfiesticks, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaar- lijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur. Of sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie. De organisatie zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Indien de organisatie dergelijke voorwerpen voor de duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd.
  • Roken is niet toegestaan in tenten en (tijdelijke) gebouwen, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.
  • Het is niet toegestaan om tijdens het evenement (huis)dieren mee te nemen. Het is voorts niet toegestaan om op de evenementenlocatie, te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigende uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden. Het dragen van voetbalshirts, motorclubkleding en overige kleding met groepskenmerkende teksten is niet toegestaan.